Spis treści

Cross-docking – czym jest i jakie niesie za sobą korzyści

Wśród różnorodnych metod dystrybucji cross-docking zdobywa coraz większe zainteresowanie, obecne warunki i zmieniający się rynek wymusił większą intensywność wdrożenia tej metody. Cross-docking to strategia dystrybucji pozwalająca na obniżenie kosztów zarówno poprzez zmniejszenie przestrzeni magazynowej jak i ilości operacji na magazynie.

W niniejszym artykule odpowiemy na pytania czym jest cross-docking, jakie są jego modele oraz kiedy warto go wdrożyć?

Cross-docking definicja

Według klasycznej definicji Cross-docking polega na zredukowaniu z łańcucha dostaw ogniwa związanego z magazynowaniem produktów. Charakteryzuje się przeładunkiem, w trakcie którego dostarczany od dostawcy towar zostaje tuż po przyjęciu na magazyn przygotowany i kierowany do  dalszej wysyłki.

Cross-docking to proces logistyczny, w którym element dostawy produktów i ich wysyłki z magazynu musi być określony czasowo i precyzyjnie dopasowany (występują w możliwie tym samym czasie). Głównym celem tej strategii jest zminimalizowanie okresu przechowywania i sprawna rotacja towarem.

Model cross-docking

W tradycyjnym modelu łańcucha dostaw, magazyn pełni rolę bufora między podażą (dostawcą/producentem) i popytem (odbiorcą/finalnym klientem). Magazyn jest więc miejscem, gdzie zapasy są przechowywane, czekając na dalszą dystrybucję, do momentu wytworzenia popytu ogniwa są rozłączone.

W modelu cross-docking funkcja magazynu ulega zmianie. Towary są dostarczane, przeładowywane i wysyłane do klientów bez konieczności przechowywania ich w magazynie przez dłuższy czas. Strategia cross-docking łączy ogniwa podaży (dostawca) i popytu (klient). Takie podejście pozwala na eliminację procesu przechowywania zapasów, co skraca cykl życia produktów w magazynie .

Typy strategii cross-docking

W najczystszej postaci cross-dockingu nie ma miejsca na przechowywanie towarów. W związku z tym nie występuje proces przesunięcia niepotrzebnych towarów na strefę zapasu magazynu, by później pobrać go z regałów magazynowych i przetransportować z powrotem do załadunku. Niemniej praktyka wykształciła kilka postaci cross-dockingu, które omawiane są poniżej. 

Cross-docking paletowy

To najbardziej podstawowa forma dystrybucji towarów, w której dostawca/producent odpowiada za przygotowanie kompletnego, zapakowanego zamówienia, które trafia do klienta (najczęściej występującego na paletach). W efekcie towary trafiające do magazynu są przyjmowane w strefie przeładunku, niezwłocznie przekazywane na pojazd transportowy, a następnie wysłane do odbiorcy. Obsługa ładunku odbywa się przy minimalnym zaangażowaniu zarówno personelu jak i powierzchni magazynowej.  

Cross-docking z konsolidacją towarów

Proces ten charakteryzuje się dostawą towarów z różnych źródeł, z odmiennymi partiami lub posiadające inne daty ważności. Obowiązkiem pracowników magazynowych jest rozsortowanie towarów zgodnie z zamówieniem klientów, tworząc zestawy będące nowymi ładunkami. Konsolidacja może polegać na przygotowaniu zamówienia, jako sumy mniejszych jednostek lub rozformowaniu dużej palety na drobniejsze zamówieia. Sortowanie i konsolidacja towarów odbywają się w strefie przeładunkowej.

Cross-docking hybrydowy

Strategia w wersji mieszanej polega na połączeniu cross-dockingu i magazynowania. Podczas przeładunku towary poddawane są konsolidacji, jak w poprzednim wariancie, jednak w tym przypadku ładunki dostarczone przez przewoźników są mieszane z towarami przechowywanymi w wyznaczonej strefie zapasu magazynu. Nowo skompletowane zamówienia, są wysyłane do klientów detalicznych lub innych punktów sprzedaży.

 W tym wariancie cross-dockingu niektóre z przychodzących towarów mogą być kierowane do czasowego składowania w magazynie, zamiast być wykorzystane do wszystkich przeładunków. 

Zalety wdrożenia cross-docking

Wdrożenie modelu cross-docking przyśpiesza i usprawnienia proces logistyczny. Metoda ta pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na przechowywanie dużych ilości towarów, co w  efekcie ogranicza konieczność utrzymywania większej powierzchni i optymalizuje zatrudnienie obsługi magazynowej. Poprzez częściową eliminację etapu magazynowania i kompletowania towarów z łańcucha dostaw, czas dostarczenia zamówienia do klientów detalicznych czy punktów sprzedaży zostaje skrócony.

Z punktu widzenia finansowego strategia cross-docking pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych (magazynowania, obsługi, utrzymania zapasów), jednocześnie zwiększa płynność finansową przedsiębiorstwa poprzez wysoką rotacje towarów.

Podsumowanie

Cross-docking to ciekawa metoda dystrybucji niosąca za sobą liczne korzyści. W zależności od prowadzonej działalności model cross-docking może przybierać różną formę, warunkiem koniecznym jest posiadanie zamówienia klienta w momencie przyjęcia dostawy. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność wdrożenia precyzyjnej koordynacji działań zachodzących podczas procesów logistycznych.

Chcesz usprawnić swój magazyn z NuboWMS?

Scroll to Top

Poznaj system NuboWMS

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie.​

Dziękujemy za przesłanie formularza!

Nasz zespół skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe. Potwierdzenie przyjęcia wiadomości przesłaliśmy na wskazany email.